Kontrast

Czcionka

A+ A-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
Profilaktyka uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Poniedziałek: 16:00 - 18:00 Wtorek: 16:00 - 18:00 Środa: 16:00 - 18:00 Czwartek: 15:00 - 17:00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2022-2025 został przyjęty Uchwałą Nr XLVI/461/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 marca 2022 r., a następnie zmieniony Uchwałą NR LXVII/648/23 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2022-2025.

Wprowadzenie

1 stycznia 2022 r., na mocy znowelizowanych przepisów dotyczących działań z obszaru profilaktyki uzależnień, uwzględniona została profilaktyka uzależnień behawioralnych (ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2021 r. poz. 2469). Nowelizacja skutkuje m. in. powstaniem Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z połączenia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Narkomanii.

Na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm - oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego mają określone zadania w zakresie podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, do których należą w szczególności:

  • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
  • udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
  • wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień,
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
  • pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym,
  • wspieranie zatrudnienia socjalnego m. in. w ramach klubów integracji społecznej.

Powyższe działania realizowane są na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Program ten określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnienia oraz zapobiegania szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków i uzależnień behawioralnych.

Założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, są spójne z założeniami „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025”. Program jest kontynuacją działań realizowanych w poprzednich latach, dostosowywany w miarę potrzeb do aktualnych uwarunkowań. Uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, a także uwzględnia rekomendacje dot. realizowania i finansowania gminnych programów wskazane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dokumenty do pobrania