Kontrast

Czcionka

A+ A-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
Profilaktyka uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Poniedziałek: 16:00 - 18:00 Wtorek: 16:00 - 18:00 Środa: 16:00 - 18:00 Czwartek: 15:00 - 17:00

Główny cel

Podstawowym założeniem „Tygodnia Profilaktyki Uzależnień 2023” było popularyzacja idei profilaktyki w szkole oraz w klubach sportowych, uświadomienie szkodliwości używek, podkreślenie wartości postaw abstynenckich, przeciwdziałanie agresji oraz propagowanie zdrowego stylu życia

Cele szczegółowe

 • zapobieganie wszelkim przejawom demoralizacji i uzależnień,
 • ukazywanie zagrożeń jakie niosą za sobą uzależnienia,
 • nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych, a przede wszystkim mówienia „nie” bez zrywania dobrego kontaktu,
 • zwalczanie patologii,
 • uczenie się brania odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz cudze,
 • promowanie zdrowego stylu życia wśród uczestników programu,
 • przełamywanie barier emocjonalnych,
 • poznawanie się wzajemne, umiejętność komunikowania się,
 • poznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów bez sięgania po substancje uzależniające,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole,
 • organizowanie wypoczynku dzieci i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,
 • współpraca z instytucjami wspomagającymi działania profilaktyczne,
 • bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym,
 • zdobycie informacji na temat rekomendowanych programów profilaktycznych,
 • aktywizacja szkół i klubów sportowych do podejmowania działań profilaktycznych,
 • wzmocnienie wiedzy członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 • wyposażenie sprzedawców napojów alkoholowych w wiedzę na temat dostępności alkoholu oraz jak odmawiać sprzedaży alkoholu nieletnim,
 • upowszechnienie działalności profilaktycznej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 • informowanie o punktach pomocy.

Rezultaty

 • uporządkowanie systemu wartości,
 • umiejętność asertywnego odmawiania bez zrywania dobrego kontaktu,
 • wiedza o uzależnieniach,
 • wiedza o skutkach używania środków uzależniających i negatywna postawa wobec ich używania,
 • wykształcenie wśród uczestników zdrowego stylu życia,
 • zmniejszenie rozmiaru niekorzystnych zjawisk występujących w szkole i ich zapobieganie,
 • ukazanie możliwości osiągania sukcesów życiowych (zawodowych, osobistych) bez konieczności sięgania po używki.

Odbiorcy

 • uczniowie,
 • rodzice,
 • przedstawiciele klubów sportowych,
 • sprzedawcy.

Metody i formy pracy

 • poglądowe,
 • słowne,
 • praktycznego działania,
 • poszukiwanie informacji,
 • praca w grupach,
 • praca indywidualna.

Miejsce realizacji

 • Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach,
 • Szkoły Podstawowe z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 • Placówki Wsparcia Dziennego w Czerwionce-Leszczynach,
 • Zameczek w dzielnicy Leszczyny.

Termin realizacji

11-15.09.2023

Wykorzystane elementy

 • wykład,
 • konferencja,
 • festyn profilaktyczny,
 • miasteczko ruchu drogowego,
 • quiz,
 • pogadanka,
 • projekcja filmów profilaktycznych,
 • lekcja wychowawcza.

Działania

Konferencja współorganizowana z Instytutem Nowej Kultury z siedzibą w Warszawie pod nazwą "Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży"

 • Grupa odbiorców: przedstawiciele i trenerzy klubów sportowych; dyrektorzy, pedagodzy i pracownicy oświaty; członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach, pracownicy samorządowi; pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, w tym pracownicy socjalni, pracownicy Zespołu Przeciwdziałania Przemocy oraz asystenci rodziny; Policja; Straż Miejska; pracownicy lokalnej służby zdrowia, rodzice; inni.
 • Osoba odpowiedzialna: Aneta Chojnacka.

Szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż oraz przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży

 • Grupa odbiorców: członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach.
 • Osoba odpowiedzialna: Aneta Chojnacka.

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

 • Grupa odbiorców: sprzedawcy napojów alkoholowych.
 • Osoba odpowiedzialna: Aneta Chojnacka.

Event profilaktyczny "Miasteczko ruchu drogowego"

 • Grupa odbiorców: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczejkowicach.
 • Osoba odpowiedzialna: Aneta Chojnacka, Iwona Ucher.

Projekcja filmowa wraz z pogadanką na temat uzależnień behawioralnych

 • Grupa odbiorców: wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego w dzielnicy Leszczyny.
 • Osoba odpowiedzialna: Iwona Ucher.

Marsz profilaktyczny "Stop uzależnieniom"

 • Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach.
 • Osoba odpowiedzialna: Aneta Chojnacka, Iwona Ucher.

Pogadanki w klasach na tematy profilaktyczne

 • Grupa odbiorców: uczniowie klas I-IV szkół podstawowych (bezpieczeństwo ruchu drogowego; zaburzenia odżywiania; uzależnienia) oraz uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych (uzależnienia behawioralne; e-papierosy; narkotyki; alkohol i inne).
 • Osoba odpowiedzialna: pedagodzy.

"Tydzień Profilaktyki Uzależnień 2023" odbył się pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego.