Kontrast

Czcionka

A+ A-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
Profilaktyka uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Poniedziałek: 16:00 - 18:00 Wtorek: 16:00 - 18:00 Środa: 16:00 - 18:00 Czwartek: 15:00 - 17:00

Schemat ogólny procedury kontroli planowanej przedsiębiorców Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

Podstawa opracowania schematu

art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Podstawa prawna kontroli

Przedmiot kontroli

Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Podmiot kontroli

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Krok 1. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej

Kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest większe.

Sposób przeprowadzenia analizy określa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach.

Krok 2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Krok 3. Legitymacja upoważniająca do kontroli

Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności.

Krok 4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach doręczają przedsiębiorcy upoważnienia do przeprowadzania kontroli, chyba że odrębne przepisy przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej w terminie określonym w tych przepisach, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli.

Zmiana osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli, zakresu przedmiotowego kontroli oraz miejsca wykonywania czynności kontrolnych wymaga każdorazowo wydania odrębnego upoważnienia. Zmiany te nie mogą prowadzić do wydłużenia przewidywanego wcześniej terminu zakończenia kontroli.

Krok 5. Zakres kontroli

Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.

Krok 6. Kontrola w przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej

W przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi przedsiębiorcy lub osobie zatrudnionej u przedsiębiorcy w ramach innego stosunku prawnego, którzy mogą być uznani za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

Krok 7. Czas i miejsce kontroli

Kontrole przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Krok 8. Protokół z kontroli

Ustalenia kontroli zamieszcza się w protokole kontroli. Protokół kontroli doręcza się kontrolowanemu przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej do odebrania protokołu kontroli.

Krok 9. Postępowanie kontrolne

Wykonywanie takich czynności jak: wystąpienia pokontrolne, zalecenia pokontrolne, wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia zezwoleń.