Kontrast

Czcionka

A+ A-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
Profilaktyka uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Poniedziałek: 16:00 - 18:00 Wtorek: 16:00 - 18:00 Środa: 16:00 - 18:00 Czwartek: 15:00 - 17:00

Placówki Wsparcia Dziennego znajdują się w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Od stycznia 2005 roku funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego w dzielnicy Leszczyny, a od czerwca 2009 roku w dzielnicy Czerwionka. W ich siedzibach funkcjonują Kluby Młodzieżowe.

Działalność Placówek Wsparcia Dziennego finansowana jest w szczególności ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Placówki Wsparcia Dziennego przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i prowadzone są w formie opiekuńczej, zapewniając dziecku w szczególności:

 • opiekę i wychowanie,
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce,
 • udział w zajęciach tematycznych obejmujących profilaktykę uzależnień,
 • naukę przestrzegania norm i zasad funkcjonowania w grupie,
 • organizację czasu wolnego, wycieczek i biwaków, plenerowych imprez środowiskowych, okolicznościowych oraz rozwój zainteresowań,
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych, np. szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych osobistych dziecka i jego rodziny,
 • zajęcia: kreatywne, muzyczne, artystyczne, teatralne, sportowe, taneczne, ruchowe,
 • formowanie postaw społecznie pożądanych i pomoc w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywanie różnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu,
 • kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z rodziną i środowiskiem,
 • pomoc socjalną poprzez zapewnienie wychowankom jednego posiłku,
 • konsultacje pedagogiczne,
 • zajęcia dla rodziców i opiekunów prawnych w ramach Programu Profilaktycznego.

Placówki Wsparcia Dziennego w swojej działalności współpracują z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzinnymi, kuratorami sądowymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Sądem, a także z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz stowarzyszeniami i fundacjami.

Placówka Wsparcia Dziennego zapewnia opiekę pedagogów.

Placówki Wsparcia Dziennego działają od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 17.00 (w czasie wolnym od zajęć szkolnych - dni powszednie od 8.00 do 16.00).

Klub Młodzieżowy otwarty jest od godziny 17.00 do godziny 19.00 w dniach nauki szkolnej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Informacje szczegółowe i zapisy:

Na zdjęciu podopieczni Placówki Wsparcia Dziennego w dzielnicy Leszczyny. W tle "Zameczek"