Kontrast

Czcionka

A+ A-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
Profilaktyka uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Poniedziałek: 16:00 - 18:00 Wtorek: 16:00 - 18:00 Środa: 16:00 - 18:00 Czwartek: 15:00 - 17:00

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny działa Punkt informacyjno-konsultacyjny, który świadczy kompleksowe usługi z zakresu diagnozowania problemów, poradnictwa i konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz osób w sytuacjach kryzysowych, a także ofiar przemocy domowej i ich sprawców, z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Konsultacje z psychologiem odbywają się w poniedziałki od godz. 12.00 do 15.00 i w czwartki w godz. od 12.00 do 16.00 w Punkcie Terenowym Nr 1 przy ul. Wolności 2A w Czerwionce (II piętro).

Konsultacje z terapeutą uzależnień odbywają się w środy w godz. od 16.00 do 19.00 oraz w czwartki w godz. od 12.00 do 15.00 w Punkcie Terenowym Nr 1 przy ul. Wolności 2A w Czerwionce (II piętro).

Do zadań Punktu informacyjno-konsultacyjnego należy w szczególności:

  • motywowanie zarówno uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych,
  • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy podtrzymujące),
  • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
  • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
  • gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny,
  • prowadzenie statystyk udzielanych informacji, porad i konsultacji indywidualnych.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Punkt informacyjno-konsultacyjny współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach.

Działalność punktu jest finansowana ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2022-2025.