Kontrast

Czcionka

A+ A-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
Profilaktyka uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Poniedziałek: 16:00 - 18:00 Wtorek: 16:00 - 18:00 Środa: 16:00 - 18:00 Czwartek: 15:00 - 17:00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach działa na podstawie:

Komisja inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Komisja podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Komisja działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany przez Radę Miejską oraz obowiązujące przepisy.

Do zadań Komisji w szczególności:

 • inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w zakresie:
 • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 • prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu:
 • kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • wnioskowanie do sądu o zarządzenie poddania badaniu osoby w przypadku braku opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu:
 • kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 • wnioskowanie do sądu o ustanowienie kuratora na czas trwania tego leczenia,
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej,
 • dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza,
 • współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja może wydawać opinie w sprawie projektów dotyczących:

 • liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy,
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.