Kontrast

Czcionka

A+ A-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
Profilaktyka uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Poniedziałek: 16:00 - 18:00 Wtorek: 16:00 - 18:00 Środa: 16:00 - 18:00 Czwartek: 15:00 - 17:00

Główny cel

Podstawowym założeniem „Tygodnia Profilaktyki Uzależnień” było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne w podejmowaniu właściwych decyzji między innymi wyrabianie umiejętności asertywnego odmawiania; wykształcenie nawyku zdrowego stylu życia; prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia rozmiarów niekorzystnych zjawisk występujących w szkole (zdiagnozowanych) i ich zapobieganie.

Cele szczegółowe

 • zapobieganie wszelkim przejawom demoralizacji i uzależnień,
 • ukazywanie zagrożeń jakie niosą z sobą uzależnienia,
 • nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych, a przede wszystkim mówienia „nie” bez zrywania dobrego kontaktu,
 • zwalczanie patologii,
 • uczenie się brania odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz cudze,
 • promowanie zdrowego stylu życia wśród uczestników programu,
 • przełamywanie barier emocjonalnych,
 • poznawanie się wzajemne, umiejętność komunikowania się,
 • poznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów bez sięgania po substancje uzależniające,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole,
 • organizowanie wypoczynku dzieci i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,
 • współpraca z instytucjami wspomagającymi działania profilaktyczne,
 • bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym.

Rezultaty

 • uporządkowanie systemu wartości,
 • umiejętność asertywnego odmawiania bez zrywania dobrego kontaktu,
 • wiedza o uzależnieniach,
 • wiedza o skutkach używania środków uzależniających i negatywna postawa wobec ich używania,
 • wykształcenie wśród uczestników zdrowego stylu życia,
 • zmniejszenie rozmiaru niekorzystnych zjawisk występujących w szkole i ich zapobieganie,
 • ukazanie możliwości osiągania sukcesów życiowych (zawodowych, osobistych) bez konieczności sięgania po używki.

Odbiorcy

 • uczniowie;
 • rodzice;
 • nauczyciele.

Metody i formy poglądowe

 • poglądowe,
 • słowne,
 • praktycznego działania,
 • poszukiwanie informacji,
 • praca w grupach,
 • praca indywidualna.

Miejsce realizacji

 • Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach,
 • Szkoły Podstawowe z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 • Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach (klasy I),
 • Przedszkole Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach,
 • Placówki Wsparcia Dziennego w Czerwionce-Leszczynach,
 • "Zameczek" w Leszczynach.

Termin realizacji

12-16.09.2022

Wykorzystane elementy

 • wykład,
 • konferencja,
 • festyn profilaktyczny,
 • miasteczko ruchu drogowego,
 • quiz,
 • pogadanka,
 • projekcja filmów profilaktycznych,
 • lekcja wychowawcza.

Działania

Wykład z Sędzią Anną Marią Wesołowską pn. „Jak w świetle współczesnych zagrożeń zbudować stabilną rodzinę i bezpieczne otoczenie dziecka”

 • Grupa odbiorców: uczniowie klas VI – VIII; uczniowie pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej; rodzice; członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach; pracownicy samorządowi; pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym pracownicy socjalni, pracownicy Zespołu Przeciwdziałania Przemocy oraz asystenci rodziny; Policja; Straż Miejska; pracownicy lokalnej służby zdrowia; pedagodzy i pracownicy oświaty; inni.
 • Osoba odpowiedzialna: Celina Cymorek, Aneta Chojnacka.

Event profilaktyczny „Miasteczko ruchu drogowego”

 • Grupa odbiorców: uczniowie klas I-IV Szkoły Podstawowej Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach; uczniowie klas I-IV Szkoły Podstawowej Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach.
 • Osoba odpowiedzialna: Celina Cymorek, Waldemar Mitura, Aneta Chojnacka.

Event profilaktyczny „Miasteczko ruchu drogowego”

 • Grupa odbiorców: przedszkolacy Przedszkola Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach; uczniowie klas I-IV Szkoły Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach; uczniowie klas I-IV Szkoły Podstawowej Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach.
 • Osoba odpowiedzialna: Celina Cymorek, Aneta Chojnacka, Hanna Depa, Tomasz Oparski.

Konferencja „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2022-2025 w praktyce”  

 • Grupa odbiorców: koordynator profilaktyki uzależnień; pedagodzy.
 • Osoba odpowiedzialna: Aneta Chojnacka.

Projekcja filmowa wraz z pogadanką na temat uzależnień behawioralnych

 • Grupa odbiorców: wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego w Leszczynach.
 • Osoba odpowiedzialna: Iwona Ucher.

Marsz profilaktyczny „Stop uzależnieniom”

 • Grupa odbiorca: uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach.
 • Osoba odpowiedzialna: Celina Cymorek, Aneta Chojnacka, Iwona Ucher.

Pogadanki w klasach na tematy profilaktyczne

 • Grupa odbiorców: uczniowie klas I-IV (bezpieczeństwo ruchu drogowego, zaburzenia odżywiania, uzależnienia); uczniowie klas V-VIII (uzależnienia behawioralne, e-papierosy, narkotyki, alkohol i inne).
 • Osoby odpowiedzialne: Pedagodzy.