Kontrast

Czcionka

A+ A-
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
Profilaktyka uzależnień w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny
Poniedziałek: 16:00 - 18:00 Wtorek: 16:00 - 18:00 Środa: 16:00 - 18:00 Czwartek: 15:00 - 17:00

Schemat postępowania

  • wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę pisemnego wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby uzależnionej,
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje wnioski do stosownych instytucji (Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, kurator sądowy itp.) o udostępnienie dodatkowych informacji o zgłoszonej osobie, celem podjęcia dalszych efektywnych działań w kierunku poradnictwa specjalistycznego,
  • osobę zgłoszoną wzywa się maksymalnie dwa razy w celu przeprowadzenia z nią wywiadu oraz zaproponowania formy pomocy: dobrowolnego poddaniu się leczeniu odwykowemu, pomocy terapeutycznej we wskazanych ośrodkach, pomocy psychiatrycznej, psychologicznej, prawnej, medycznej bądź udziału w cyklu rozmów interwencyjno-motywacyjnych,
  • gdy osoba nie stawi się dwukrotnie w wyznaczonych terminach, bądź nie podda się leczeniu odwykowemu, czy też nie przedstawi pisemnego poświadczenia skorzystania z innych form pomocy lub jej odmówi – komisja podejmuje uchwałę o skierowaniu wniosku do sądu na badanie przez biegłych o ustalenie, czy osoba ta jest uzależniona od alkoholu i zobowiązanie do leczenia odwykowego. Komisja może również wnioskować o dodatkowe ustanowienie dla danej osoby kuratora sądowego,
  • gdy osoba spełni wymogi określone w punkcie wyżej, względnie zostanie złożone pisemne oświadczenie przez wnioskodawcę, komisja podejmuje uchwałę o zakończeniu postępowania. W trakcie trwania procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego wnioskodawca może wycofać wniosek o leczenie jedynie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach udzielają informacji o miejscach, w których można uzyskać fachową pomoc oraz wsparcie. Osoba zainteresowana otrzymuje ulotkę - informator z miejscami pomocy, do których może się zgłosić.

Schemat postępowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach wobec osób z problemem alkoholowym